Privacybeleid

We waarderen uw recht op privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Abama Residencial y Turística S.L. (en adelante, “Abama Residencial”) gevestigd in María Zambrano 3, 38687 Guía de Isora, Tenerife. Heeft u vragen met betrekking tot gegevensbescherming, dan kunt u zich wenden tot de Vertegenwoordiger voor Gegevensbescherming via het e-mailadres dpo@abamaluxuryresidencences.com.

I. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Abama Residencial y Turística S.L. (en adelante, “Abama Residencial”) gevestigd in Hotel Abama, Carretera General TF-47 Km.9. Heeft u vragen met betrekking tot gegevensbescherming, dan kunt u zich wenden tot de Vertegenwoordiger voor Gegevensbescherming via het e-mailadres dpo@abamaluxuryresidencences.com.

Met welk doel en met welke legitimering verwerken wij uw gegevens?

De klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat zijn of haar gegevens door Abama Residencial worden verwerkt met de volgende doeleinden:

 1. Beheer van het verkoopproces en de exploitatie van onroerende zaken. Abama Residencial verwerkt uw gegevens met het doel het verkoopproces van onroerende zaken te beheren en om de exploitatie van onroerende zaken te beheren.
 2. Naleving van de wettelijke, fiscale en administratieve plichten. 
Legitimering: Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Klantenservice. Abama Residencial beschikt over een klantenservice voor het antwoorden op door klanten of mogelijke klanten ingediende verzoeken, zowel in verband met informatieverstrekking voor het realiseren van de boeking als met vragen die kunnen voortvloeien uit gemaakte boekingen of de door Abama Residencial aangeboden diensten. 
Legitimering: Deze verwerking is nodig voor het voldoen aan het door de klant of mogelijke klant ingediende verzoek. Als de klant of mogelijke klant die gegevens verstrekt, wordt dat beschouwd als toestemming voor dat doeleinde.
 4. Verzending van reclameboodschappen en newsletter via een willekeurig medium met aanbiedingen in verband met de door Abama Residencial aangeboden producten en/of diensten die mogelijk interessant zijn voor de klant. De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor het opmaken van profielen die gebaseerd zijn op interne bronnen (bijvoorbeeld in Abama Residencial gegenereerde historische en statistische gegevens) en waarvan het resultaat het mogelijk maakt om gepersonaliseerde producten en/of diensten op te stellen en te analyseren via segmentatie in verschillende groepen ten opzichte van gemeenschappelijke patronen. Die profielen zullen uitsluitend gebruikt worden om u gepersonaliseerde berichten te versturen in verband met producten en/of diensten die door Abama Residencial worden aangeboden. 
Legitimering: De verwerking vindt alleen plaats als er uitdrukkelijke toestemming van de klant bestaat. De klant kan op ieder moment zijn toestemming voor het verwerken van zijn gegevens met dat doeleinde intrekken door de instructies die vermeld zijn in punt IV op te volgen.
 5. Cessie van persoonsgegevens van de klant aan Tropical Turística Canaria S.L., Abama Terraces S.L., Abama Fase IV S.L. en Gestión de Hoteles y Complejos Turísticos, S.L. voor het verzenden van reclameboodschappen. Indien Abama Residencial daartoe toestemming heeft van de klant, kunnen diens gegevens worden doorgegeven aan Gestión de Hoteles y Complejos Turísticos, S.L. met als doel dat laatst genoemde hem reclameboodschappen over producten en/of diensten kan toesturen. 
Legitimering: De verwerking vindt alleen plaats als Abama Residencial uitdrukkelijke toestemming van de klant heeft. De klant kan op ieder moment zijn toestemming voor het verwerken van zijn gegevens met dat doeleinde intrekken door de instructies die vermeld zijn in punt IV op te volgen.
 6. Beheer van klachten van klanten. Voor het op centrale wijze beheren van klachten die de klant indient in verband met de afgesloten diensten ontvangt Abama Residencial de informatie over de klacht van de klant met als doel het behandelen van die klacht en de klant een geschikte oplossing te kunnen bieden, waarbij in uiterste instantie de gunstigste kortingen of voorwaarden worden geboden om het geleden nadeel te compenseren. Op die manier moet Abama Residencial toegang hebben tot de door de klant gegeneerde informatie om de ingediende klant op passende wijze te behandelen.
Indien de klacht betrekking heeft op door de klant geleden schade die niet kan worden vergoed, zal Abama Residencial die informatie doorgeven aan de door Abama Residencial gecontracteerde verzekeringsmaatschappij met het oog op het behandelen van de door de klant geleden schade.
Legitimering: Deze verwerking is nodig voor het voldoen aan het door de klant of mogelijke klant ingediende verzoek. Als de klant die gegevens verstrekt, wordt dat beschouwd als toestemming voor dat doeleinde.
 7. Rechts- of administratieve procedures. Abama Residencial zal, vanwege mogelijke rechts- of administratieve procedures die zouden kunnen voortvloeien uit de verkoop of exploitatie van onroerende zaken, de informatie verwerken die nodig is voor het indienen van de passende bezwaren, haar recht op verdediging uitoefenen of de eisen indienen die zij passend acht in het licht van de voorgevallen feiten.
Legitimering: Deze verwerking is gebaseerd op wettelijke plichten in het kader van de administratieve normen (met name de Wet op Algemene Administratieve procedures) of de verwerking is nodig is opdat Abama Residencial haar legitieme recht op een doeltreffende voorziening in rechte, en het recht op verdediging en op het indienen van de rechtsvorderingen die zij passend acht kan uitoefenen, op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of het Wetboek van Strafvordering.
 8. Beheer van incidenten van het systeem. Abama Residencial verwerkt de informatie van haar klanten die nodig is voor het beheren van willekeurige gemelde incidenten of incidenten die Abama Residencial door eigen middelen detecteert. Die gegevensverwerking wordt alleen verricht om het incident en de daaruit voortvloeiende problemen op te lossen. Abama Residencial beschouwt dat zij legitiem belang heeft bij het waarborgen van de veiligheid van haar it-activa, evenals het oplossen van incidenten die die veiligheid of de voortzetting van de aan de klant geboden dienstverlening in gevaar zouden kunnen brengen.
Legitimering: Deze verwerking is nodig voor het behartigen van legitieme belangen van Abama Residencial. De klant kan zich op ieder moment verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens met dat doeleinde door de instructies die vermeld zijn in punt IV op te volgen.
 9. Het verrichten van controles voor het opsporen van frauduleuze activiteiten. Om een controle en follow-up te kunnen uitvoeren van transacties waarbij thans of in de toekomst sprake kan zijn van fraude, informeert Abama Residencial dat zij een analyse uitvoert van de verrichte transacties om de transacties waarbij verdenking van fraude bestaat te identificeren en te nader te onderzoeken tijdens de periode van aanschaf, waarbij zij in voorkomend geval een voorlopige lijst met uitsluiting van deelname kan opstellen.
Legitimering: Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Abama Residencial, aangezien zij controle en follow-up uitvoert van alle door haar klanten verrichte transacties, voor het opsporen van mogelijke frauduleuze gedragingen bij de transacties die worden verricht tijdens het aanschafproces. De klant kan zich verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens door de in punt V genoemde instructies te volgen.
 10. Verwerking van gegevens met betrekking tot toegang tot het door Abama Residencial ingestelde wifi-netwerk. Deze verwerking wordt verricht conform het privacybeleid waar de klant mee akkoord is gegaan bij het gebruiken van de door Abama Residencial geboden wifi-diensten. 
Legitimering: Deze verwerking is noodzakelijk om de toegang van de klant tot de Wifi-dienst waarover Abama # # Residencial beschikt te beheren. Als de klant die gegevens verstrekt, wordt dat beschouwd als toestemming voor dat doeleinde.
 11. Controle van informatie van de website. In de gevallen waarin de gebruiker naar de website van Abama Residencial gaat, verricht laatstgenoemde de handelingen van toezicht en controle op het gebruik van de website, met als doel het voorkomen en detecteren van willekeurig frauduleus gebruik (zoals technische manipulatie, wijziging van codes…), met als doel het vermijden, voorkomen, en/of detecteren van iedere vorm van niet toegestaan gebruik, wijziging in of verlies van informatie met betrekking tot derde personen anders dan de gebruiker, waardoor voor Abama Residencial civiele, strafrechtelijke of administratieve aansprakelijkheid kan voortvloeien.
Legitimering: legitiem belang
 12. Gegevensverwerking van cookies. De informatie met betrekking tot het cookiebeleid is te vinden via de volgende link.

II. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens waartoe men toegang heeft worden bewaard zolang de contractuele relatie of het doel waarvoor ze zijn verzameld voortduurt. Daarna bewaart Abama Residencial de persoonsgegevens nadat de contractuele relatie beëindigd is of als deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, naar behoren geblokkeerd om deze ter beschikking te stellen van de bevoegde overheden, rechters en rechtbanken of het Openbaar Ministerie tot de verjaringstermijn van de handelingen die zouden kunnen voortvloeien uit de met de klant onderhouden relatie en/of wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen zijn verstreken. Na het verstrijken van de genoemde termijnen gaat Abama Residencial over tot het fysiek wissen van uw gegevens.

Als de klant zijn toestemming voor het ontvangen van reclameboodschappen niet heeft ingetrokken mag Abama Residencial de persoonsgegevens van die klant bewerken conform het bepaalde in punt V. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van die reclameboodschappen via het medium dat daartoe is ingericht in die boodschappen.

III. Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

Abama Residencial kan de gegevens doorgeven aan:

 • Indien er toestemming van de klant bestaat aan Tropical Turística Canaria S.L., Abama Terraces S.L., Abama Fase IV S.L. en Gestión de Hoteles y Complejos Turísticos, S.L. met als doel het verzenden van reclameboodschappen.
 • Bevoegde overheidsinstanties, rechters en rechtbanken.
 • Naast de bovengenoemde gegevenscommunicaties werkt Abama Residencial samen met enkele derde dienstverlenende bedrijven die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klanten en die de genoemde gegevens verwerken namens en voor rekening van Abama Residencial als gevolg van hun dienstverlening. Om precies te zijn sluit Abama Residencial overeenkomsten af voor dienstverlening door derde leveranciers die hun activiteit uitvoeren in onder andere maar niet beperkt tot de volgende branches: juridische advisering, multidisciplinaire dienstverlenende bedrijven, leveranciers van technische diensten, it-dienstverlenende bedrijven.

IV. Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonsgegevens verstrekt?

De klant kan desgewenst zijn rechten op inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens uitoefenen en verzoeken om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken, zich daartegen te verzetten, verzoeken om portabiliteit van zijn gegevens of om het niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op de automatische verwerking van gegevens is gebaseerd of zijn toestemming intrekken, op de volgende manieren:

 • Door een schriftelijk verzoek gericht aan postadres: Abama Residencial y Turística S.L., María Zambrano 3, 38687 Guía de Isora, Tenerife
 • Door een verzoek via e-mail naar info@abamaluxuryresidences.com

De klant dient in beide gevallen samen met het verzoekschrift een kopie van zijn Identiteitskaart (DNI), btw-nummer of officieel legitimatiebewijs sturen.
De klant kan, in verband met de verwerking die gebaseerd is op het verkrijgen van zijn toestemming, die toestemming intrekken via de in de vorige alinea omschreven procedure. De klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking gebaseerd op het legitieme belang van Abama Residencial.

V. Hoe hebben wij uw gegevens gekregen?

De persoonsgegevens die Abama Residencial verwerkt zijn de persoonsgegevens die zijn verkregen via:

Onze rechtstreekse kanalen:

 • Website
 • Facebook
 • In aanwezigheid van de klant zelf verstrekt

VI. Bij welke autoriteit kunt u uw klachten indienen?

De klant kan een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos) in verband met het door Abama Residencial ontvangen antwoord inzake zijn of haar rechten.

De klant wordt ervan op de hoogte gesteld dat klachten met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens zullen worden verwerkt door de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van Abama Residencial en dat de klant de klachten kan sturen aan de adressen die zijn genoemd in punt IV.

Volgende stappen

Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie en vragen over de geweldige mogelijkheden van Abama resort.